محمد زیدآبادی نژاد

 

متولد 1349

 

تحصیلات: کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان


تاریخ انتصاب:  1 فروردین ماه 99