قاسم میرزاده

 

متولد 1352

 

تحصیلات: کارشناسی زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان


تاریخ انتصاب:  1 فروردین ماه 99

 

                          

 

پست الکترونیکی : mirzadeh@ssez.ir