آدرس منطقه: سیرجان، کیلومتر 3 جاده تهران، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
تلفن: 42383000-034
فکس: 42382222-034