براساس مواد 40 الی 45 فصل ششم قانون و مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: 1- کلیه کارفرمایانی که متقاضی اشتغال اتباع خارجی در منطقه ویزه اقتصادی سیرجان میباشند مکلف هستند پس از تحصیل موافقت منطقه مبنی بر طول مدت صدور ، تمدید یا تجدید پروانه اشتغال هر تبعه خارجی بر اساس مدت مذکور نسبت به واریز مبلغ یک میلیون ریال برای اخذ پروانه اشتغال به حساب منطقه اقدام و فیش آنرا به منطقه تحویل نمایند. ـ تبصره عوارض ماهیانه مجوز اشتغال در هنگام صدور ، تمدید و تجدید پروانه دریافت میگردد و در هر سه مورد مبلغ آن یکسان است. 2- چنانچه رابطه همکاری کارفرما و تبعه بیگانه قبل از انقضاء اعتبار پروانه اشتغال به هر دلیل خاتمه یابد هیچ سهمی از عوارض پرداخت شده به کارفرما مسترد نخواهد گردید. 3- واریز وجه توسط متقاضی قبل از آنکه نظر موافق منطقه ویژه در خصوص صدور ، تمدید یا تجدید پروانه اشتغال (و مدت آن )تحصیل شده باشد ، هیچگونه تکلیفی برای منطقه ویژه جهت صدور و .... پروانه ایجاد نخواهد نمود. 4- چنانچه پروانه اشتغال بیگانه ای منقضی العتبار گردد و کارفرما بموقع جهت تمدید یا تجدید آن اقدام بعمل نیاورد ، کارفرما مکلف است بازاء هر روز اشتغال غیر مجاز وی (اشتغال بدون پروانه )مطابق تبصره 26 قانون بودجه 1384 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معادل 5 برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ساده بعنوان جریمه پرداخت نماید.