به منظور حمایت از واحد های تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و براساس تصویب نامه شماره 52173/ت16003ک مورخ 4/10/1374 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی، مقرر گردید: "واردات درصدی از کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و تجاری_ صنعتی .......... به داخل کشور معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بکار رفته ، به قیمت کل کالای تولیدی، بدون هرگونه محدودیتی مجاز و علاوه به عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیر مجاز و مجاز مشروط نیز نباشد ". (متن تصویب نامه) برای تسهیل محاسبه "نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی بکار رفته ، به قیمت کل کالای تولیدی" یا درصد مجاز ورود کالاهای موضوع بند یک تصویب نامه فوق،از معادله زیر استفاده میگردد این فرمول تصویب نامه شماره 40506/ ت16526ک مورخ 12/2/1375 هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفته است : درصد ارزش افزوده = قیمت محصول تولیدی - قیمت (CIF) قطعات و مواد وارداتی از خارج کشور به منطقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قیمت محصول تولیدی همچنین براساس ماده (13) تصویب نامه شماره 34186/ت35361ک مورخ 6/3/1386 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی : " تعیین ارزش افزوده موضوع ماده (11) قانون برعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران، دبیرخانه و نماینده منطقه مربوطه است. تبصره1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کالای تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین میشود کالای داخلی محسوب و در هنگام ورود به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق دولتی معاف میباشد. تبصره2- ورود کالای مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجازو حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی بکاررفته درآنجا تعلق خواهدگرفت.