مراحل صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی

1- درخواست گواهی عدم خلاف

2- امضاء گردانی گردش‌کار داخلی منطقه ویژه

3-پرداخت عوارض نوسازی و خدمات عمرانی

4- ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر

5- بازدید کارشناس واحد فنی و عمرانی