مراحل تمدید پروانه ساختمانی

1- درخواست تمدید مجور ساخت و ساز

2- امضاء گردانی گردش‌کار داخلی منطقه ویژه

3-پرداخت عوارض نوسازی و خدمات عمرانی

4- ارایه گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر

5- بازدید کارشناس واحد فنی و عمرانی

6-پرداخت هزینه تمدید پروانه به همراه کپی از فیش پرداختی