مراحل صدور سند

  1. درخواست  صدور سند

2- امضاء گردانی گردش‌کار داخلی منطقه ویژه

3-پرداخت عوارض نوسازی و خدمات عمرانی

4- بازدید کارشناس واحد فنی و عمرانی

5- امضاء گردانی گردش‌کار سازمان عمران

6- نامه به اداره ثبت برای تفکیک

7- ارسال تصویر مدارک به تهران