مراحل صدور پایانکار ساختمانی

1- درخواست صدور پایانکار

2- امضاء گردانی گردش‌کار داخلی منطقه ویژه

3-پرداخت عوارض نوسازی و خدمات عمرانی

4- ارایه گواهی اتمام عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر

5- بازدید کارشناس واحد فنی و عمرانی