پروژه ها - بخش مسکونی

منبع: www.kdo.ir - بازدید: 107
بخش مسکونی

خلاصه

مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سیرجان برای رفاه سرمایه گذاران، بخش مسکونی منطقه ویژه را تاسیس کرده و واحدهای مسکونی آماده برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است. توسعه بخش مسکونی در چند سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.


متن کامل