کارخانه ها - آترود

منبع: - بازدید: 2062

آترود

آترود

کارخانه آترود  یکی از کارخانه های فعال منطقه ویژه است. در این کارخانه 84 مدل روغن ماشین های سنگین، سبک و گریس تولید و بسته  بندی می شود.