• استخر
  • سردر ورودی
  • تخلیه و بارگیری

کارخانه های مستقر در منطقه

شما می توانید برخی کارخانه های مستقر در منطقه را در این بخش مشاهده کنید. برای مشاهده لیست کامل به آرشیو مراجعه کنید

اخبار مرتبط با منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

پروژه های اجرا شده در منطقه

شما می توانید پروژه های اجرا شده در منطقه را در این بخش مشاهده کنید. برای مشاهده لیست کامل به آرشیو مراجعه کنید