مراحل صدور پروانه ساختمانی

1- ارایه درخواست صدور پروانه ساختمانی برای شروع عملیات ساختمانی

2-موافقت سازمان عمران کرمان

3-امضاء گردانی گردش‌کار داخلی منطقه ویژه

4-پرداخت عوارض نوسازی و خدمات عمرانی از سال 96 به بعد

5-تکمیل فرم شماره 2- تعهد جهت رعایت کردن ضوابط و مقررات منطقه

6-ارایه نقشه‌های ساختمانی اعم از پلانها، نما، مقاطع معماری و کلیه نقشه‌های سازه با مهر و امضاء مهندس ناظر

7-ارایه فایل اتوکد نقشه‌ها

8-ارایه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

9-ارایه اصل و کپی قرارداد یا مبایعه‌نامه

10-اخذ تعهدنامه محضری در دفترخانه برای به اتمام رساندن عملیات ساختمانی

11-پرداخت هزینه صدور پروانه به همراه کپی از فیش پرداختی

12-تکمیل فرم شماره سه تعهد مهندس ناظر

13-تکمیل فرم انتظامات

14-صدور پروانه

15-ارسال تصویر مدارک به تهران