منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ، نخستین منطقه ویژه حراست شده ایران است که در چار چوب تبصره 20 قانون برنامه اول و بند « د » تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رسمیت یافته و از شهریور 1372 با استقرار و افتتاح واحد گمرک ایران در منطقه فعالیتهای خود را در قالب ساخت و ساز و بهره برداری از انبارهای دپو و ترانزیت کالا ، واحد های صنعتی ـ تولیدی و مونتاژ و دسته بندی همراه با خدمات پشتیبانی و رفاهی و اقامتی آغاز کرده است .

این منطقه در وسعتی به مساحت 1370 هکتار و در حد فاصل جاده ترانزیت تهران ـ بندر عباس و در مجاورت فرودگاه این شهر به شکل یک مثلث شکل گرفته است . با شروع برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی کشور و با تصویب بند « د » تبصره 25 در سال 1373 این منطقه اهداف جدید تر و کامل تری را دنبال کرد و با در نظر گرفتن اهداف قبلی بمنظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصاد منطقه ای تحت نام ویژه اقتصادی سیرجان شروع به فعالیت نموده و با پیگیری مراحل قانونی نسبت به رفع مشکلات و معضلات که در اجرای قانونی و آئین نامه اجرائی آن در طول اجرای کار به وجود می آید و یا همچنان وجود دارد همت گمارده شد . ( لازم به توضیح است که منطقه حراست شده سیرجان در بیست و دومین جلسه شورای عالی مناطق آزاد به منطقه ویژه اقتصادی سیرجان تغییر نام داد ) .